# Adwokaci Zapraszamy do nas
Janusz Piotr Kramer

Adwokat Janusz Piotr Kramer

Specjalizuje się w prawie karnym i karnym skarbowym. Zajmuje się sprawami cywilnymi, a zwłaszcza gospodarczymi, sprawami z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Prowadzi sprawy z dziedziny ochrony dóbr osobistych. Uczestniczy w postępowaniach o zobowiązania podatkowe, w tym przed sądami administracyjnymi. Przez dziewięć lat pełnił funkcję Prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Białymstoku. Obecnie pełni funkcję wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku.

 • Tel.: 531 700 170
 • e-mail: janusz.kramer@adwokatura.pl

# Biografia

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego z 1981 r. Do 1987 r. pełnił funkcję prokuratora, następnie wykonywał zawód radcy prawnego. Adwokatem jest od 1990 r. Pełnił funkcję sędziego dyscyplinarnego, przez trzy kadencje był Prezesem Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Białymstoku. W 2004 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznakę ,, Adwokatura Zasłużonym ". Od 2007 r. jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, pełni funkcję wicedziekana.


Andrzej Michał Wyszyński

Adwokat Andrzej Michał Wyszyński

Zajmuje się sprawami gospodarczymi i podatkowymi. Prowadzi stałą obsługę prawną wielu podmiotów gospodarczych z całego regionu. Ma licznych klientów zza granicy. Jest specjalistą z zakresu prawa cywilnego w tym w szczególności stosunków prawnorzeczowych, zobowiązaniowych i spadkowych. Posiada duże doświadczenie w sprawach o odszkodowania z tytułu naruszeń dóbr osobistych i deliktów. Z powodzeniem prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego w roli obrońcy oraz pełnomocnika pokrzywdzonych. Biegle posługuje się językiem rosyjskim.

 • Tel.: 693 708 422
 • e-mail: andrzej.wyszynski@adwokatura.pl
# Biografia

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację sędziowską, a następnie adwokacką. Od roku 1986 r. wykonuje zawód adwokata w Izbie Adwokackiej w Białymstoku.


Jerzy Winarski

Adwokat Jerzy Winarski

Jest specjalistą w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, w tym w szczególności prawa spółek. Od lat świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, posiada bogate doświadczenie w reprezentacji procesowej przed sądami, urzędami a także w arbitrażu; ekspert - wśród adwokatów - z zakresu prawa podatkowego.Przez wiele lat był członkiem, a następnie pełnił funkcję wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku. Posługuje się biegle językiem rosyjskim.

 • Tel.: 693 708 430
 • e-mail: jerzy.winarski@adwokatura.pl
# Biografia

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1984 r. zdał z wynikiem bardzo dobrym egzamin sędziowski i został wpisany na listę radców prawnych. Od 1991 r. wykonuje zawód adwokata.


Jan Oksentowicz

Adwokat Jan Oksentowicz

Jest uznanym specjalistą w zakresie prawa karnego i karnoskarbowego. Jego zainteresowania obejmują również problematykę wypadków drogowych. Uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych szkoleniach dotyczących tej dziedziny.W rankingu dziennika Rzeczpospolita uzyskał tytuł najskuteczniejszego adwokata w sprawach karnych w województwie podlaskim. Pełnił funkcję sędziego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, aktualnie jest Prezesem Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Białymstoku.

 • Tel.: 693 708 420
 • e-mail: jan.oksentowicz@adwokatura.pl
# Biografia

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację prokuratorską i wykonywał zawód prokuratora przez sześć lat. Następnie uzyskał wpis na listę radców prawnych, a po trzech latach praktyki - w 1991r. – na listę adwokatów.


Hubert Łapiński

Adwokat Hubert Łapiński

Obszarem jego działania jest przede wszystkim prawo cywilne i gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego, zobowiązań, spadkowego oraz prawa spółek i umów handlowych. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych oraz gospodarczych w tym gospodarczym prawie karnym. Z powodzeniem prowadzi sprawy z zakresu prawa administracyjnego. Zajmuje się także zagadnieniami prawa europejskiego oraz prawa autorskiego. Prowadzi kompleksową obsługę pomiotów gospodarczych w regionie. Biegle włada językiem angielskim.

 • Tel.: 663 438 280
 • e-mail: hubert.lapinski@gmail.com
# Biografia

W roku 2005 z wynikiem bardzo dobrym ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Część edukacji odebrał na University in Gent Belgium oraz The Catholic University of America Columbus School of Law. W 2009 roku po odbyciu aplikacji uzyskał tytuł adwokata i wykonuje zawód w Firmie Adwokackiej w Białymstoku.


Bartosz Parfieniuk

Adwokat Bartosz Parfieniuk

Zajmuje się sprawami cywilnymi, w szczególności prawem umów. Posiada doświadczenie w postępowaniach gospodarczych, administracyjnych i sądowo administracyjnych. W obszarze jego zainteresowań znajdują się skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz reprezentacja klientów w sporach z przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi, energetycznymi, wodociągowymi, a także w sporach z bankami.

 • Tel.: 608 321 348
 • e-mail: parfieniuk@gmail.com
# Biografia

Studia prawnicze ukończył w 2005r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W trakcie studiów odbył staż w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Departamencie Spraw Parlamentarnych Rządu. W styczniu 2004r. rozpoczął pracę w Kancelarii Adwokat Agnieszki Zemke – Góreckiej. Po ukończeniu studiów ponad rok pracował w Getin Bank S.A. w Katowicach jako prawnik, zajmując się bieżącą obsługą prawną centrali banku. W trakcie aplikacji (2006 – 2009) ponownie podjął pracę w Kancelarii Adwokat Agnieszki Zemke – Góreckiej. W 2006r. prowadził cykl szkoleń z zakresu prawa bankowego, cywilnego i gospodarczego dla pracowników banków. W latach 2007 – 2008 wykładowca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku. Od 2009r. prowadzi cykliczne szkolenia jako wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.


Karolina Zimnoch

Adwokat Karolina Zimnoch

Zajmuje się prawem cywilnym i gospodarczym, a w szczególności prawem rzeczowym, zobowiązań, spadkowym oraz prawem spółek. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, a mianowicie w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej, w tym w prawie patentowym, znaków towarowych czy zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Prowadzi również sprawy z dziedziny ochrony dóbr osobistych, sprawy odszkodowawcze oraz z zakresu prawa administracyjnego i prawa pracy. Ponadto zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych. Biegle włada językiem angielskim, w tym również prawniczym - ukończyła studia magisterskie (LL.M.) z prawa własności intelektualnej na King's College London oraz uzyskała certyfikat ILEC – International Legal English Certificate.

 • Tel.: 501 344 456
 • e-mail: zimnoch.karolina@gmail.com
# Biografia

Studia prawnicze ukończyła w 2008 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentką Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez wykładowców z Uniwersytetu Florydy Frederic G. Levin College of Law. W trakcie studiów odbyła praktyki w warszawskiej kancelerii radcowskiej Choina, Makuliński, Rostafiński Kancelaria Radców Prawnych Prokurent spółka partnerska. W 2009 r. uzyskała tytuł magistra prawa własności intelektualnej (LL.M. in intellectual property law) na King's College London (w 2007 r. wg The Times jedna z 25-ciu najlepszych uczelni na świecie). W lutym 2010 r. rozpoczęła pracę w kancelarii Wardyński i Wspólnicy sp.k. w Warszawie w zespole PPP (infrastruktura, transport i zamówienia publiczne) oraz zespole prawa znaków towarowych. W 2013 r. po odbyciu aplikacji adwokackiej uzyskała tytuł adwokata. W Firmie Adwokackiej pracuje od 2011 r.


Urszula Rybska

Adwokat Urszula Rybska

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowej bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych oraz kwestii związanych z przygotowaniem, negocjowaniem i opiniowaniem umów w obrocie krajowym oraz międzynarodowym. Posiada doświadczenie w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidacji spółek, oddziałów i przedstawicielstw. W obszarze jej zainteresowań pozostaje prawo cywilne, w tym zagadnienia związane z zobowiązaniami powstałymi w drodze umów bądź czynów niedozwolonych oraz dochodzeniem odszkodowania, zadośćuczynienia, bądź renty, a ponadto związane z windykacją należności, prawem własności, spadkowym, rodzinnym. Prowadzi również sprawy w zakresie szeroko rozumianego prawo administracyjnego i podatkowego. Biegłe włada językiem hiszpańskim.

 • Tel.: 503 164 403
 • e-mail: rybska.firmaadwokacka@gmail.com
#Biografia

Studia prawnicze ukończyła w 2007r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Część edukacji odebrała na hiszpańskiej uczelni wyższej Universidad Publica de Navarra. W latach 2006 - 2009 pracowała w hiszpańskiej kancelarii Estudio Juridico Serrano Internacional w Warszawie, gdzie zajmowała się przede wszystkim tworzeniem i obsługą korporacyjną spółek z hiszpańskim kapitałem, przygotowaniem opinii prawnych, określeniem przepisów unijnych mających zastosowanie do danego przypadku lub działalności, w szczególności w zakresie swobodnego przepływu towarów, usług, kapitałów i osób, jak również swobody przedsiębiorczości. W 2009r. ukończyła studia podyplomowe w dziedzinie prawa międzynarodowego publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2013 r. po odbyciu aplikacji adwokackiej uzyskała tytuł adwokata. W Firmie Adwokackiej pracuje od 2010r. Posiada certyfikat potwierdzający znajomość języka hiszpańskiego Diploma de Español Como Lengua Extranjera.


#